സീനിയർ സെക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ , ജൂനിയർ സെക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ തസ്തികകളിൽ നിരവധി അവസരങ്ങൾ . നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം .

സിവിൽ , മെക്കാനിക്കൽ , ഇലട്രിക്കൽ, കമ്പ്യൂട്ടർ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ബ്രാഞ്ച് കാർക്കും സുവർണാവസരം

തീവ്ര പരിശീലനം ജൂൺ 7 മുതൽ വിൻസെന്റർൻ്റെ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളിലും Monday to Saturday 10 am to 4 pm(2 months) . മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ലഭിച്ച ശ്രീമതി Durgapriya ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ ഉദ്യോഗാര്ഥി ആയിരുന്നു.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അഡ്മിഷനും വിളിക്കു 9497623285 .